จากฐานความเชื่อที่ว่า “ คนชนเผ่า ย่อมรู้และเข้าใจเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองดีกว่า “ จึงเป็นที่มาของการเปิดโอกาสให้เยาวชนชนเผ่า และคนชนเผ่าที่สนใจทั่วไป ได้ลุกขึ้นมาทำวิจัย ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือ และสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสนอเรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต คติธรรม เนติธรรม กุศโลบาย ของคนชนเผ่าสู่สังคม เพื่อกลั่นกรององค์ความรู้อย่างเป็นระบบและรูปธรรม รังสรรค์ให้เกิดคุณค่า ความดีงามของวัฒนธรรมและวิถีชนเผ่า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมลดความขัดแย้งในด้านวัฒนธรรมในสังคมโดยภาพรวม การทำงานวิจัยจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างฐานข้อมูลในเชิงวิชาการ สามารถอ้างอิงได้ และสร้างความภาคภูมิใจถึงความเป็นคนชนเผ่า ที่มีความโดดเด่นมีวิถีชีวิตเฉพาะ

      ๑. โครงการจึงขอนำเสนอผลงานวิจัยที่ ได้เกิดขึ้นโดยผู้เขียนที่เป็นคนชนเผ่า จากการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์ มูลนิธิกระจกเงา

      ๒. และทางโครงการขออนุญาติ นำงานวิจัยของท่านอื่นๆ หรือองค์กรอื่นๆ ที่มีงานเขียนเกี่ยวกับพี่น้องชนเผ่ามาเผยแพร่ในเวบแห่งนี้ ทั้งนี้โครงไม่ได้มีเจตนา หรือหวังผลใดๆจากงานวิจัย เพียงเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะชนก็เท่านั้น จึงขอขอบคุณผู้นำเสนอเรื่องราวดีๆ ของพี่น้องชนเผ่า ณ ที่นี้

 

งานวิจัย ที่สนับสนุนโดยโครงการฯ

๑. ความจริง ความงาม ของคนอ่าข่า ๒. ความสำคัญของ "จึ" อ่าข่า
๓. ลายผ้ากะเหรี่ยง
๕. วัฒนธรรมลาหู่แซแล  

 

งานวิจัยที่นำมาจากที่อื่นๆ

๑.โครงการเสริมสร้างศักยาภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอ่าข่า ( สกว.)
๒.การฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านดนตรี (หน่อ) ของลาหู่แซแล ( สกว.)
๓.การฟื้นฟูและถ่ายทอดสมุนไพรชาวม้ง (สกว.)