นิทาน 6 เผ่า ชาวดอย
นิทานอ่าข่า
นิทานปกาเกอะญอ
นิทานลาหู่ นิทานม้ง
นิทานเมี่ยน นิทานลีซู