หกเผ่าชาวดอย|เกี่ยวกับโครงการ|กระดานข่าว|สมุดเยี่ยม|English 
กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู อาข่า เผ่าอื่นๆ
เว็บบอร์ด Hilltribe.org (กติกาและมารยาท)

|ห้องสนทนาทั่วไป | ห้องอาข่า | ห้องเมี่ยน | ห้องม้ง |ห้องลาหู่ | ห้องลีซู | ห้องกะเหรี่ยง | ประกวดหนังสั้น |
Untitled Document
“งานบทเพลงแห่งความทรงจำ: เอกสารัตถ์ทางวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์”   
Song of Memory Exhibition :

Traditional Music of the Golden Triangle

“Tribal Wisdom Symposium”

“งานบทเพลงแห่งความทรงจำ: เอกสารัตถ์ทางวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์”

คุณวิคทอเรีย วอร์ไรเตอร์ และ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “Songs of Memory: Traditional Music of the Golden Triangle” ขึ้น โดยเป็นการจัดแสดงศิลปะสื่อผสมแห่งดนตรี เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย และวิถีการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ อาข่า และลีซู เพื่อสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรม และเผยแพร่สู่สังคม

นิทรรศการ “งานบทเพลงแห่งความทรงจำ : เอกสารัตถ์ทางวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์” หรือ “Songs of Memory : Tribal Wisdom Symposium” จัดขึ้นที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2553 นอกจากนิทรรศการแล้วยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การประชุมเสวนา การสาธิตทางหัตถศิลป์ มหกรรมอาหาร และการแสดงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-217793 หรือสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมจากกำหนดการนิทรรศการดังกล่าวจากเอกสารที่แนบมา


หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่(หลังอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์)

ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5321-9833 , 0-5321-7793 : www.cmocity.com
 
โดย พี่ต้นซุง เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553, 13: 10 น. IP : 118.172.64.44  

ความคิดเห็นที่ 1
 
โดย พี่ต้นซุง เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553, 13 : 13 น. IP : 118.172.64.109  

ความคิดเห็นที่ 2
" Songs of Memory "
Tribal Wisdom Symposium
“ งานบทเพลงแห่งความทรงจำ : เอกสารัตถ์ทางวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์ ”
 
               สังคมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยรวมไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นพื้นที่ทางสังคมที่มั่งคั่งด้วย
  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง   แต่ละกลุ่มยังมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่เป็น
  อัตลักษณ์ของตนอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด การแต่งกาย ดนตรี ตลอดจนความสามารถทางด้านหัตถศิลป์
  ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ดีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังกล่าว ได้ขยายผล
  ออกไปสู่สังคมในวงกว้าง คุณ วิคทอเรีย วอไรเทอร์ และ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ " Songs of Memory " : Traditional Music
  of The Golden Triangle ขึ้น โดยเป็นการจัดแสดงศิลปะสื่อผสมแห่งดนตรี เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย และวิถี
  การดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ กระเหรี่ยง , ม้ง , เมี่ยน , ลาหู่ , อาข่า , และลีซู นอกจากนั้นยังมี
  การจัดกิจกรรมประชุม เสวนา การแสดงและสาธิตทางวัฒนธรรมในหลายรูปแบบ เพื่อสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรม
  และเผยแพร่สู่สังคม
               คุณวิคทอเรีย วอไรเทอร์ นั้นจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการดนตรี "เดอพอล" แห่งชิคาโก้ และสนใจ
  เรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องของดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์แห่งกลุ่มชาติพันธุ์ คุณวิคทอเรีย ได้เดิน
  ทางเพื่อศึกษาและรวบรวมเรื่องคาว วิถีแห่งชนเผ่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รวมทั้งลาว และจีน
  และได้มีการรวบรวมเป็นหนังสือชื่อ "Songs of Memory Book"
              นิทรรศการ " บทเพลงแห่งความทรงจำ " : เอกสารัตถ์ทางวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์ หรือ " Songs of -
  Memory " : Tribal Wisdom Symposium จัดขึ้นที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
  ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 ใ่นช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  0-5321-7793
 
 
" Songs of Memory "
Tribal Wisdom Symposium : Exhibition
 
               Chiang Mai City Arts and Cultural Centre is pleased to present a muti-media exhibition,
  " Songs of Memory " : Traditional Music of The Golden Triangle , brought to life by a symposium
  on tribal culture , history , and beliefs, Tribal Wisdom School : Sharing and Preserving -
  Traditional Knowledge.
               The " Songs of Memory " exhibition explores the ancestral ceremonies of the
  mountain peoples of Southest Asia. The karen , Hmong , Mien , Lahu , Akha , and Lisu have
  passed on their knowledge from generation to generation through oral tradition. This exhibition
  highlights the rich diversity of these traditional peoples by showcasing their musical heritage, a
  vivid testament to the integrity and beauty of their unqiue cultures.
               The work of American curator Victoria Vorreiter is best described as creating a -
  " cultural Noah's Ark. " In 2004 she made Chiang Mai, Thailand, her home, and began trekking
  solo to remote villages high in the mountains of Thailand, Laos, Myanmar, and China.
  A classical musician, Victoria has mode it her mission to document ancestral songs, -
  instrumental music, and ceremonial rites that mark the passage of life through film, photographs
  recordings, and a book, " Songs of Memory " , the result of Victoria Vorreiter 's archival
  work to date.
                Chiang Mai City Arts and Cultural Centre will host a dynamic symposium between
  learned tribal elders, academics, and experts in a variety of fields that will serve as a forum
  for sharing knowledge with the public and as a bridge to better know these extraordinary
  cultures of northern Thailand.
               The " Tribal Wisdom Symposium " will also act as a platfrom for exchanging
  information and ideas between tribal groups, academics, and experts, and for exploring ways
  to preserve and document their traditions.
 
" Songs of Memory " : Traditional Music of The Golden Triangle
A muti-media Exhibition of Musical Instruments, Clothing, Films and Photos
of the Karen, Hmong, Mien, Lahu, Akha, and Lisu peoples
Curated by Victoria Vorreiter
12 February - 31 April 2010
 
Tribal Wisdom School : Sharing and Preserving Traditional Knowledge
A Symposium of Tribal Culture, History, and Beliefs
Featuring Lectures, Discussions, Arts Demonstrations, Concert, Food Festival
Chiang Mai City Arts and Cultural Centre
Prapokklao Rd., T.Sriphum A.Muang
Chiang Mai 50200
Tel / Fax : 0-5321-7793 , 0-5321-9833


กำหนดการ
“ งานบทเพลงแห่งความทรงจำ : เอกสารัตถ์ทางวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์ ”วันที่
เวลา
กิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 12 ก.พ. 53
17.00 - 20.00 น.
  - พิธีเปิดงาน
    ลานกิจกรรมด้านในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
วันพุธที่ 17 ก.พ. 2553
10.00 -12.00 น.
  - คุณวิคทอเรีย พาชมนิทรรศการ " Song of Memory "
    ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 2
วันเสาร์ที่ 20 ก.พ.2553
13.30 -17.00 น.
  -


การประชุมในหัวข้อ “ เพลงและดนตรีชาติพันธุ์


    :ทรัพย์สินทางอารมณ์ของผู้คนบนภูเขา ”
    ณ ห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ.2553
17.00 - 20.00 น.
  -


การแสดงคอนเสริต์กลุ่มชาติพันธุ์
    หน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
วันที่ 1 - 6 มี.ค. 2553
-
  -  การสร้างกระท่อมแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
วันเสาร์ที่13มี.ค.2553
9.00 -18.00น.
  -  การสาธิตงานหัตถศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์
     บริเวณลานกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
วันเสาร์ที่13มี.ค.2553
10.00 -12.00 น.
  -  การประชุมในหัวข้อ “ สองมือของชาติพันธุ์           สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ ”
     ณ ห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 2553
10.00 -12.00 น.
  - คุณวิคทอเรียพาชมนิทรรศการ " Songs of Memory "
     ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 2
วันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 2553
10.00 -12.00 น.
  -  คุณวิคทอเรียพาชมนิทรรศการ " Threads of Memory "
     ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 2
วันศุกร์ที่ 23เม.ย.2553
10.00-12.00น.
  -  การประชุมในหัวข้อเรื่อง “     ประวัติศาสตร์แห่งการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ”
     ณ ห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
วันศุกร์ที่23เม.ย.2553
13.00-17.00 น.
  -  การประชุมในหัวข้อ
     " ทิศทางอนาคตแห่งการสืบสานห่วงโซ่ทางวัฒนธรรม "
      ณ ห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
วันพฤหัสที่29เม.ย.2553
10.00-12.00 น.
  -  คุณวิคทอเรียพาชมนิทรรศการ " Songs of Memory "
      ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 2
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 Tribal Wisdom Symposium
Sharing and Preserving Traditional KnowledgeDate
Times
Activities
Friday, 12 Feb 2010
5 - 8 pm.
  -  Opening Night Party – Tribal Snacks , Music,      Introductions
     Chiang Mai City Arts and Cultural Centre
Wednesday, 17 Feb 2010
10 - 12 am.
  -  2 Curator Walks by VV: Songs of Memory
      (For Students: date to be determined)
Saturday, 20 Feb 2010
1:30 - 5:30 pm.
  -  Conference: Traditional Tribal Music
      meeting room in Chiangmai City Arts & Cultural       Centre
Sunday, 21 Feb 2010
5 - 8 pm.
  -  Concert (6 Groups) – Public Concert
     Three Kings Monuments Square
First week of March 2010
-
  -  Construction of a Traditional Hut and Shading      around courtyard
  -   Artisans' Demonstrations: Weaving, Basketry,       Silversmith, Embroidery, etc.
(University (tribal) students can act as interpreters for questions)
13 March 2010
9 am. - 6 pm.
      (For the Public: Saturday, Courtyard )
12 March


2010
time to be determined
(For Students: special classes to learn tribal crafts )
13 March 2010
10 - 5.30 pm.
  -  Conference: From the Hands of the Hills: The      Richness of Traditional Craftsmanship
     meeting room in Chiang Mai City Arts & Cultural      centre
19 March 2010
10 - 12 am.
  -  2 Curator Walks by VV: Songs of Memory
30 March 2010
10 - 12 am.
  -  Curator Walk by VV:The Threads in Memory
    exhibition room in Chiang Mai City Arts &      Cultural centre
 
23 April 2010
5 - 8 pm.
  -  Traditional Food Fair – Specialties from the      Mountains
     Chiang Mai City Arts & Cultural Centre
23 April 2010
10 - 12 am.
  -  Conference: Living History of the Traditional      Peoples (for students)
     meeting room in Chiang Mai City Arts & Cultural      Centre
23 April 2010
1 - 5 pm.
  -  Conference: May the Chain be Unbroken: What      is the Future of Traditional Culture?
      (Academic and Tribal people) /meeting room in     Chiangmai City Arts & Cultural Centre)
29 April 2010
10 - 12 am.
   - 2 Curator Walks by VV: Songs of Memory  
โดย พี่ต้นซุง เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553, 13 : 18 น. IP : 118.172.64.44  

ความคิดเห็นที่ 3
 
โดย พี่ต้นซุง เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553, 13 : 20 น. IP : 118.172.64.109  เข้าพิพิธพัณฑ์ : เกี่ยวกับโครงการ : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยม : ติดต่อเรา : English Version
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย ฅนบ้านนอก เจ้าของเว็บ "มูลนิธิกระจกเงา"
รูปภาพและข้อมูลภายในเว็บไซต์แห่งนี้ หากท่านประสงค์จะนำไปเผยแพร่ สามารถกระทำได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์
JavaScript Menu By Milonic.com