หกเผ่าชาวดอย|เกี่ยวกับโครงการ|กระดานข่าว|สมุดเยี่ยม|English 
กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู อาข่า เผ่าอื่นๆ
เว็บบอร์ด Hilltribe.org (กติกาและมารยาท)

|ห้องสนทนาทั่วไป | ห้องอาข่า | ห้องเมี่ยน | ห้องม้ง |ห้องลาหู่ | ห้องลีซู | ห้องกะเหรี่ยง | ประกวดหนังสั้น |
Untitled Document
เยาวชนเด็กหลังเขารับบริจาคสิ่งของและเสื้อผ้ามือสอง   
กลุ่มเยาวชนเด็กหลัง เขา

จากปัญหา ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การ ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจหรือโดน ถูกหลอก นับว่าเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข มีวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยที่เดินทางผิดทำให้จึงทำให้หมดอนาคต เมื่อ เล็งเห็นถึงปัญหาเล่านี้ เยาวชนบ้านอาจ่า บ้านอาผ่า ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย จึงได้ก่อตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้นโดย ใช้ชื่อว่ากลุ่มเด็กหลังเขา กิจกรรมที่ทางกลุ่มได้ทำ ร่วมกันมีอยู่มากมาย เริ่มแรกกลุ่มได้ร่วมกันทำกล้วยฉาบ การเพาะเห็ดฟาง การเลี้ยงปลานิลและปลา การขายเสื้อผ้ามือสอง โดยเงินที่ได้จากการทำกิจกรรมจะนำ ไปใช้ คือ ทัศนะศึกษา ทำกิจกรรมพบกลุ่ม เล่น ดนตรี จากการดำเนินกิจกรรมกลุ่มมาเป็นเวลา 2 ปี กลุ่มที่ทำกิจกรรมก็เริ่มมีความมั่นคงและเข้มแข็งยิ่ง มากขึ้น กลุ่มเยาวชนเด็กหลังเขามีสมาชิก ดังนี้

1 นาย ณัฐรัฐ อาเคอะ (แดน) ประธานกลุ่มเยาวชนเด็กหลังเขา

2 นาง สาว แอนนา อามอ (แล้วแต่) รองประธานกลุ่มเยาวชนเด็กหลังเขา

3 นาง สาว อณัญญา มาเยอะ (กัน) เหริญญิก

4 นาง สาวธีรนันท์ ซือมือ (ธี ร์) เลขา

5นาย ดำรงเดช เรือนสังข์ (กี้) ที่ปรึกษากลุ่มสมาชิก กลุ่มประกอบด้วย

1 นางสาว ศศิกานต์ เซอมือ (กุ๊กกิ๊ก) 2 นางสาว จิรัญญา เลเชอะ (จอย)

3 นาย ธงชัย ภูรึ (แฟ้ม) 4 นาย ภูวดล เซอมือ (บาส)

5 เด็ก หญิง รัตนา ซือมือ(ฝน) 6 นาย พิธิวัฒน์ เฌอมือ (เรน)

7 นาย อนุวัฒน์ เชอมือ(โก๊ะ) 8 ศิริลักษณ์ เลเชอะ (จาย)

9 นาง สาว อาตู มาเยอะ(ผึ้ง) 10 เด็กชายอนุพงษ์ เชอมือ(พงษ์)

11 นางสาว ศรีไพร อาหยิ (น้ำหวาน) 12 นาย อภิชาต อาหยิ(บอล)

13 เด็ก ชายจักริน มาเยอะ (เจ เจ) 14เด็กชาย อานันต์ อา เคอะ(นันต์)

15 เด็ก ชาย อดิศร เชอมือ(ศร) 16 เด็กหญิงอาสะ มาเยอะ(แป้ง)

17เด็ก ชาย กิติศักดิ์ เชอ มือ(บีม) 18 เด็กชายเอกชัย อยู่รึ (เอก)

19 เด็ก ชาย สมรักษ์ อางิ (เกมส์) 20 เด็กหญิง ทัศนีย์ อยู่รึ (ทิพย์)

21 เด็ก ชาย ประเสริฐ มาเยอะ(กอล์ฟ) 22 เด็กชายณัฐ อามอ(นัด)

23 นาย ปัญญา อาเคอะ(แดน) 24 นาย อาซา ซือมือ(บอล)

25 นาย ธวัช อาเดอ(วัช) 26 นายอาจือ มาเยอะ

27 นาย มานพ เชอมือ(ทิว) 27 นางสาวจิรนันท์ อางิ(เจน)โดยตลอด ระยะเวลา 2ปีที่ผ่านมากลุ่มมีกิจกรรมต่างมากมาย ประกอบด้วย ปี ที่ผ่านมากลุ่มได้ส่งตัวแทนที่เรียนที่โรงเรียน สหศาสตร์ไปแข่งขัน กับรายการกบนอกกะลา ในโครงการกบนอกกะลาจูเนียร์และได้เป็นตัวแทนของภาค เหนือและได้เงินจากการประกวดจึงนำมาซื้อเครื่องดนตรีได้แก่ กลองชุด กีตาร์เบส กีตาร์โปร่งไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า ลำโพง มิกซ์ โดยเด็กทุกคน เมื่อได้เครื่องดนตรีก็ดีใจมากและก็พยายามซ้อมโดยตนเอง ก็สามารถพอฟังได้แต่ก็ยังไม่ดี ต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้ที่รู้ เรื่องในการเล่นดนตรีมาช่วยสอน

กิจกรรมต่อมาที่กลุ่มเยาวชนเด็กหลังเขาได้ทำร่วมกันคือ การซ้อมร้องเพลงทุกเย็นวันจันทร์- พฤหัสบดี(เพลงคริสเตียน) เป็นการทำกิจกรรมวันละ1ชั่วโมง เวลา 20.00-21.00 น. ทุกคนมีความสนุกสนาน แม้ว่าจะเป็นแค่การร้องเพลงแต่ก็เป็นการที่ทำให้ทุกคนมีเวลาร่วมกัน เป็นเวลาที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

กิจกรรม การร่วมพบปะกลุ่มโดยทุกวันศุกร์จะไปทำกิจกรรมตามบ้านต่างๆในกลุ่ม เยาวชน โดยมีการร้องเพลง เล่นเกมส์ และจะฟังการหนุนใจแนะนำการใช้ชีวิตแต่ละวันจาก ผู้นำทางศาสนาใช้เวลา 2 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนรู้จักการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเยาวชนต่างๆ กิจกรรม นี้จะทำเดือนละครั้ง โดยจะเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อจะได้เพื่อใหม่ แลกเปลี่ยนเรียน รู้กัน ในการดำเนินชีวิต การใช้ชีวิต การเรียน การทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม เสริยมสร้างความสามัคคี การแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ในปี2553 กลุ่มเยาวชนเด็กหลังเขา ได้มีการวางแผนในการทำกิจกรรมในปี นี้ได้แก่

1 การสร้าง ห้องดนตรี เพื่อใช้ในการซ้อมดนตรีได้สะดวกและเป็นสัด ส่วนมากยิ่งขึ้น

2 ทำธนาคาร ขยะ

3 ขายเสื้อ ผ้ามือ (ตามหมู่บ้านและตั้งร้าน)

4 ทัศนะ ศึกษา ทะเล

5 ค่าย ปลูกป่า

6 อนุรักษ์ พันธ์ปลา

7 ฝายชะลอ น้ำจากการวาง แผนงานของกลุ่มเยาวชนเด็กหลังเขา ดังกล่าวยังมีปัญหาในด้านงบ ประมาณ ทางกลุ่มจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สำหรับคนที่มี เสื้อผ้า มือสอง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง คอมพิวเตอร์ มือสอง ที่ยังใช้ ได้ และดี แต่ท่านไม่ต้องการร่วมบริจาคให้กับกลุ่มเยาวชน เด็กหลังเขา เพื่อจะนำของเหล่านี้มาจำหน่ายเพื่อ จะได้เป็นทุนในการทำกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนเด็กหลังเขา โดย สามารถของส่งมาได้ที่ นาย ณัฐรัฐ อาเคอะ (แดน) บ้านเลขที่ 426 หมู่11 ต.แม่ยาว อ. เมือง จ. เชียงราย 57100 หรือ บริจาค เป็นเงินได้ที่บัญชี 5390306031 ชื่อ บัญชี นางสาว ธีรนันท์ ชือมือ นาย อาชา ซือมือ นางสาว อาณัญญา มาเยอะ

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นาย ณัฐรัฐ อาเคอะ (แดนประธานกลุ่มเยาวชนเด็กหลังเขา) 080-5678243

นางสาว แอนนา อามอ (แล้วแต่)รองประธานกลุ่มเยาวชน เด็กหลังเขา 081-0231498

นาง สาว อณัญญา มาเยอะ (กัน) เหริญญิก 088-4005562

นาย ดำรงเดช เรือนสังข์ (กี้) ที่ปรึกษากลุ่ม 084-8049324

แต่เนื่อง จากว่าหมู่บ้านไม่ค่อยมีคลื่นโทรทัพย์ จะติดต่อได้ยากหน่อยครับโดย สามารถโทรเข้าตู้โทรศัพย์และจะมีคนไปเรียกครับ 053-607386

ทางกลุ่ม จึงขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการอ่านเมล์นี้และอยากจะขอให้ส่ง ต่อเมล์นี้ให้กับเพื่อนและคนที่รู้จักด้วย ขอขอบคุณมา ณที่นี้ครับ
 
โดย webmaster เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2553, 18: 35 น. IP : 118.172.70.76  เข้าพิพิธพัณฑ์ : เกี่ยวกับโครงการ : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยม : ติดต่อเรา : English Version
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย ฅนบ้านนอก เจ้าของเว็บ "มูลนิธิกระจกเงา"
รูปภาพและข้อมูลภายในเว็บไซต์แห่งนี้ หากท่านประสงค์จะนำไปเผยแพร่ สามารถกระทำได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์
JavaScript Menu By Milonic.com